Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de praktijk:

Als je voor een afspraak komt in de praktijk, ga ik er van uit dat je op de hoogte bent en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. 

Probeer 5 minuten vóór de afgesproken tijd op je afspraak te zijn. Dan kun je rustig aankomen, je telefoon uitzetten en misschien nog even naar het toilet.

Tijdens de eerste afspraak vraag ik naar je gezondheid en eventuele blessures, om de behandeling af te stemmen op je vraag en de mogelijkheden. Ik ga ervan uit dat je zelf relevante informatie geeft. Ik ga natuurlijk zorgvuldig en vertrouwelijk om met wat je deelt.

Mocht je onder behandeling staan van een arts, specialist, huisarts, fysiotherapeut of begeleid worden door een andere hulpverlener, laat ze dan even weten dat je ook bij mij komt. Zo kunnen we elkaar mooi aanvullen.

Mocht je niet op je gemaakte afspraak kunnen komen, probeer dit zo snel mogelijk te laten weten. Het werkt het snelst om een WhatsApp bericht te sturen. Een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren is afgezegd, breng ik volledig in rekening. Die tijd heb ik voor je gereserveerd en het lukt me niet om zo kort van tevoren een andere afspraak in te plannen.

In de praktijk werk ik met een ervaringssessie als eerste afspraak. De sessie duurt 75 minuten en kost €25,-

De volgende afspraken lopen door in trajecten van 3 sessies. Die sessies duren 90 minuten. Je betaalt het traject in één keer, dat is €225,- Mocht je de sessies los willen betalen, kost een losse sessie €80,-

Je kunt in de praktijk pinnen. Eventueel kun je het geld overmaken. Je mag ook contact afrekenen, graag gepast. Je ontvangt na de afspraak een nota per mail, die kun je eventueel zelf doorsturen naar je zorgverzekeraar. Als je aanvullend verzekerd bent voor Alternatieve Zorg, vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een deel van) de kosten van de sessies. Check voor de zekerheid vooraf bij je zorgverzekeraar of sessies vergoed worden.

Hoewel ik natuurlijk mijn uiterste best doe, ben ik niet aansprakelijk voor schade ontstaan voor/tijdens/na de massage. Ik ben ook niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.

Als je ontevreden bent, geef dit alsjeblieft aan. Dan kijken we samen naar een oplossing waar we ons allebei goed bij voelen. Mocht je het lastig vinden om het gesprek met mij aan te gaan, ben ik aangesloten bij een klacht- en tuchtrechtcommissie, GAT. Zij kunnen je verder helpen.

 

Algemene voorwaarden zoals opgesteld door het GAT:

Toepasselijkheid:

a. deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Aan den lijve (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62349449) is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.

b. afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

c. andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door GAT afgewezen.

 

Begrippen:

in deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

a. zorgaanbieder: therapeut die is aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie genaamd CAT

b. overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de client

c. partijen: zorgaanbieder en cliënt

d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

 

Aanvaarding van opdrachten:

alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd. Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

 

Duur van overeenkomst en ontbinding:

a. tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

b. ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

– de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkomingen van dusdanige aard of geringe betekenis zijn, dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. 

– voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

c. enig recht van de cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft ten alle tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de client heeft op de zorgaanbieder.

 

Annulering:

a. annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

b. voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de client geen kosten verschuldigd

– bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is de client 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

– indien een consult op verzoek van de client wordt verschoven naar een latere datum is de client tot 24 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd en binnen 24 uur voor aanvang is de client het volledige bedrag voor de sessie verschuldigd.

– indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

– de zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

 

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht:

a. de zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die zijn verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder daartoe toestemming heeft verkregen.

b. de zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/trajecten op aanvraag van de client verstrekken, met inachtneming van de AVG.

 

Overmacht:

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast, etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichting alsnog na te komen.

 

Facturering en betaling:

a. alle prijzen zijn in euro’s. De diensten van Aan den lijve zijn vrijgesteld van BTW.

b. dienstverlening voor particuliere clienten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

c. facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening

d. tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de client binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.

e. indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

f. de zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

g. bij overschrijding van de betalingstermijn is de client, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de client tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De client is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitenrechtelijke incassokosten voor rekening van de client. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassoburo’s, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Aansprakelijkheid:

a. bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.

b. de zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de client voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.

c. de zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

d. de zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de client door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

e. de aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een sessie.

f. in alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de client, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

g. de zorgaanbieder is op geen enkele manier aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde hulpstukken of supplementen, etc.

 

Toepasselijk recht en geschillen:

a. op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing

b. in geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.